9.09.2016

Dünyanın Genişlənməsi

Kosmos    Alimlǝr, astronomik müşahidǝçilǝr XX ǝsrǝ qǝdǝr dünyanın, kainatın hǝcmcǝ sabit, dǝyişmǝz olduğunu güman edirdilǝr. Lakin, kainatın, dünyanın böyük bir sürǝtlǝ genişlǝndiyini, böyüdüyünü öyrǝndilǝr. Qurani-Kǝrim isǝ bu hǝqiqǝt barǝsindǝ belǝ buyurur:
    "Biz göyü qüdrətimizlə yaratdıq və Biz onu genişləndirməkdəyik"(#Zariyat: 47)

     Bu möhtǝşǝm sistem Uca ALLAHIN(c.c.) yaradıcı qüdrǝtinǝ vǝ Quranın hǝqiqǝtǝn insan sözü olmadığına dǝlildir.


© 2016 Bəxtiyar MƏMMƏDZADƏ َ
http://qvsm.blogspot.com & http://bmzade.blogspot.com

6.09.2016

Piramidalar Necə Tikilib?

piramidalar    Amerikalı vǝ fransız alimlǝrin aparmış olduğu tǝdqiqatlara görǝ, fironlar piramidaları tikǝrkǝn istifadǝ etdiklǝri böyük daşlar - piltǝlǝr yüksǝk temperaturda bişirilǝn gildǝn hazırlanıb. 
    Lakin Quran bu mövzuya tam dǝqiqliklǝ aydınlıq gǝtirǝrǝk  belǝ buyurub:
    "(Firon dedi) Ey Haman! Mənim üçün od qalayıb palçıqdan kərpic bişir və bir qüllə tikdir ki, (ora qalxıb) bəlkə, Musanın tanrısına tamaşa edim. Axı mən onu, həqiqətən, yalançı sayıram!"(#Qasas: 38)
    Bu hǝqiqǝti Amerikanın ve Fransanın qabaqcıl alimlǝri tǝyin ediblǝr. Nǝhǝng tikililǝrdǝn - piramidalardan götürülǝn bǝzi daş parçaları elektron mikroskopla tǝdqiq edilib, Quranda yazıldığı kimi hǝqiqǝtǝn piramidaların palçıqdan bişirilmiş kǝrpiclǝrlǝ tikildiyi elmi cǝhǝtdǝn sübut olunub. Lakin fironlar bunu bir sirr kimi gizli saxlayıblar. 
    Lakin Uca ALLAH(c.c.) gizli vǝ açıq olan hǝr şeyi bilǝndir. ALLAH bu hǝqiqǝti bizǝ göndǝrmiş olduğu Quranın doğruluğuna dǝlil vǝ sübut olmağı üçün bizlǝrǝ açıqlamışdır.


© 2016 Bəxtiyar MƏMMƏDZADƏ َ
http://qvsm.blogspot.com & http://bmzade.blogspot.com

5.09.2016

Səhradakı Göllər

Rubul-Xali'də 3m dərinlikdən tapılmış su    Ərǝbistan yarımadasında Rûbu ǝl-Xali adlanan sǝhrada son çǝkilǝn şǝkillǝrǝ vǝ aparılmış tədqiqatlara görǝ neçǝ min il bundan ǝvvǝl, hǝmin yerdǝ böyük bir göl, ǝtrafında da bir sıra çaylar olmuşdur. 
Səhrada çayı xatırladan foto    Səhranın ən ortasında bizdən tarixi 2000-3000 il əvvəl və 4000-5000 il əvvəllərə gedib çıxan göllər quruduqdan sonra həmin ərazidə gips və karbonat qalıqları meydana gəlib. Göllərin "Dəhşətli Leysan" nəticəsində əmələ gəldiyi iddia edilir. Həmin göllərin ömrü isə bir neçə ildən artıq olmayıb.[1]        
rubul xali    Lakin səhranın cənub-qərbindəki Mundafən adlandırılan bölgədəki göllərin isə 800 il və daha artıq müddətdə var olduğu sübuta yetirilib. Bu göllər isə həmin bölgənin flora və faunasının zəngin olduğunu göstərir. Fosil və kalsium qalıqları ərazidə suda-quruda yaşayan müxtəlif növ heyvanların və iribuynuzlu mal-qara kimi heyvanların vaxtilə var olduğunun dəlilidir.[2] 
    Bundan əlavə həmin yerdə 2000-3000 il əvvəl insan fəaliyyətinin olduğunu göstərən çaxmaqdaşı da daxil olmaqla iti, kəskin məişət əşyaları tapılsa da bununla belə, insan bədəninə aid heç bir qalıq tapılmamışdır.[3]
    Son illərdə isə Rûbu ǝl-Xali səhrasında 3 metr dərinlikdən su tapılmışdır.[Şəkil: 1]
    Amerikanın kosmik arşdırmalar mǝrkǝzi olan NASA alimlǝri gǝlǝcǝkdǝ bu regionda yenǝ ǝvvǝlki kimi göllǝr vǝ çayların meydana gǝlǝcǝyini tǝxmin ediblǝr.
    İkinci bir fakt isə
    Bu haqda Hz. Peyğǝmbǝrdǝn(s.a.s.) gǝlǝn bir hǝdis demǝk olar ki, möcüzǝni dilǝ gǝtirib. Bu hǝdisdǝ Ərǝbistan yarımadası sǝhralarının vaxtilǝ göl vǝ çaylarla dolu olduğu tǝyin olunub. Hǝdisdǝ belǝ buyurulur:
"Ərǝbistan yarımadası sǝhraları çay vǝ göllǝrlǝ bǝzǝnmǝdiyi müddǝtcǝ qiyamǝt qopmaz"(Hǝdisi-Müslim rǝvayǝt edib)


© 2016 Bəxtiyar MƏMMƏDZADƏ َ
http://qvsm.blogspot.com & http://bmzade.blogspot.com

İnsanın 40 Yaşı

insan 3x4 rentgen    Son illǝrdǝ İngiltǝrǝdǝ aparılmış tədqiqatlara görǝ insan beyni 40 yaşına qǝdǝr inkişaf edir. 40 yaşından sonra isǝ beyinin inkişafı dayanır. Yǝni, insan 40 yaşında kamala çatır. 40 yaşından sonra isǝ beyin gerilǝyir. Araşdırmanın davamı isǝ nǝinki insan beyni, hǝtta ǝqli bacarıq vǝ fiziki gücün dǝ insanın 40 yaşından sonra gerilǝdiyini tǝyin edib.
    Maraqlı olan budur ki, müqǝddǝs kitabımız Qurani-Kǝrim, insanın 40 yaşında hǝqiqǝtǝn kamala çatdığını, 40 yaşından sonra isǝ 40 yaşına qǝdǝrki prosseslǝrin ǝksi baş verdiyini bildirib. Qurani-Kǝrimdǝ belǝ buyurulur:
    "Nəhayət, (insan) kamillik həddinə yetişib qırx yaşa çatdıqda belə deyər: "Ey Rəbbim! Mənə həm mənim özümə, həm də ata-anama əta etdiyin ne'mətə şükür etmək və Sənə xoş gedəcək yaxşı əməl etmək üçün ilham ver, nəslimi əməlisaleh et. Mən (günahlardan) Sənə tövbə etdim və şübhəsiz ki, mən müsəlmanlardanam!" (Özümü canu-dildən Allaha təslim edənlərdənəm!)"(#Əhkaf: 15)
    İndi isǝ peyğəmbəri yalançı hesab edənlərə, Allahı(c.c.) vǝ peyğǝmbǝrlǝri inkar edǝnlǝrǝ bu sualı vermǝk lazımdır:
    "Peyğǝmbǝr(s.a.s) yalançı idisə, haradan bilirdi ki, insanda 40 yaşı dönüş nöqtǝsidir, 40 yaşından sonra insan fiziki vǝ ǝqli cǝhǝtdǝn gerilǝyir?"© 2016 Bəxtiyar MƏMMƏDZADƏ َ
http://qvsm.blogspot.com & http://bmzade.blogspot.com